Google Plus
Rozumiem Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Licytacje: Grunty rolne


« Powrót do listy licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-08-2017 r. o godz. 13:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową rolną, złożoną z dwóch działek nr 305/1 i 306/1 o łącznej powierzchni 1,6000 ha (działka gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 305/1 ma powierzchnię 0,4800 ha i w niemal 2/3 swojej powierzchni jest rolą RIIIb, w 1/3 swojej powierzchni jest rolą RIVb, a w niewielkiej części jest rolą RIIIa; działka gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 306/1 ma powierzchnię 1,1200 ha i w 2/3 swojej powierzchni jest rolą RIIIb, w 1/3 swojej powierzchni jest rolą RIIIa) należącej  do dłużnika: Kacper Wieczorek położonej: 67-231 Żukowice, Dobrzejowice, dla której  Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00036987/4  
Suma oszacowania wynosi 32 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     24 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 21-08-2017 r. o godz. 10:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie przy ul. Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga:
W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego z małżonka. Licytacja może być odowłana na skutek czynności prawnych stron.



« Powrót do listy licytacji