Google Plus
Rozumiem Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Licytacje: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-produkcyjnym z zapleczem socjalnym


« Powrót do listy licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-04-2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieuchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną jedno i dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem biurowo - produkcyjnym z zapleczem socjalnym i jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowym położoną na działce gruntowej o nr 92/6 o powierzchni 2646 mkw,  należącej  do dłużnika:  Agencja Produkcyjno - Handlowa ADBEN Bernard Tomkowiak, Adam Chmiel Spółka Jawna, położonej: 67-200 Głogów, ul. Elektryczna 7,  dla której  Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LE1G/00028664/5   [NKW: LE1G/00028664/5]
Suma oszacowania wynosi 848 700,00zł (w kwocie został ujęty podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 636 525,00zł (w kwocie został ujęty podatek VAT 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 870,00zł (w kwocie został ujęty podatek VAT 23%). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 23-04-2018 r. o godz. 12:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie przy ul. Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
Uwaga:
W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego z małżonka. Licytacja może być odowłana na skutek czynności prawnych stron.

Nabywca obowiązany jest do złożenia tych dokumentów do akt sprawy w poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby odpisach.« Powrót do listy licytacji