Komornik Głogów

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie ze złożonymi wnioskami przez wierzyciela, oraz może być skierowane do wszystkich składników majątku dłużnika. W przypadku, gdy suma zadłużenia jest wysoka, a pozostałe składniki majątku nie doprowadzą do zaspokojenia roszczenia w całości, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ustalenie nieruchomości dłużnika, a następnie ich zajęcie. Wymaga to od organu egzekucyjnego wykonania szeregu czynności, które są czasochłonne oraz złożone.

Szczególną formą egzekucji z niezabudowanej nieruchomości dłużnika jest jej tryb uproszczony, który opiera się na przepisach z egzekucji z ruchomości. Zastosowanie wyżej wymienionych przepisów umożliwia szybsze zaspokojenie roszczeń wierzyciela, a dla osób biorących udział w przetargu tworzy możliwość nabycia nieruchomości po okazyjnej cenie.

Od zajęcia do licytacji

Ścieżka egzekucji z nieruchomości w trybie uproszczonym przebiega zgodnie z przepisami uregulowanymi w kodeksie postępowania cywilnego. Pierwszym krokiem jest wniosek wierzyciela, w którym określa on jednoznacznie poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, której żąda on zajęcia. Kolejnym krokiem jest wszczęcie egzekucji przez organ egzekucyjny, zawiadomienie o tym fakcie stron postępowania, sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, oraz dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych przedmiotowej nieruchomości. Zastosowanie przepisów o uproszczonej egzekucji z nieruchomości ma miejsce wtedy, kiedy nieruchomość nie posiada zabudowań, albo ich proces inwestycyjny nie został zakończony.

Oszacowania nieruchomości dokonuje posiadający uprawnienia biegły sądowy, który w oparciu o nabytą wiedzę, jak i znajomości wahań i trendów rynkowych sporządza operat szacunkowy, który jest podstawą do przeprowadzenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości w trybie uproszczonym może nastąpić z wolnej ręki oraz w drodze licytacji, co będzie przedmiotem niniejszego wpisu.

Przebieg licytacji nieruchomości- tryb uproszczony

Termin przetargu wyznaczany jest przez organ egzekucyjny, oraz po dokonaniu obwieszczeń ma miejsce w kancelarii komornika. Jest to pierwsza widoczna różnica w przebiegu przetargu, ponieważ w zwykłym trybie termin licytacji wyznaczany jest przez Sąd Rejonowy przy którym działa komornik, oraz przetarg odbywa się w obecności sędziego nadzorującego egzekucję z nieruchomości.

Licytant, który chce przystąpić do przetargu zobligowany jest do złożenia rękojmi w wysokości 1/10 sumy oszacowania, którą w przypadku wygranej zalicza się na cenę nabycia, zaś licytantowi, który nie wygrał przetargu jest zwracana w najkrótszym możliwym terminie. Najniższą kwotą, za którą można nabyć nieruchomość na pierwszej licytacji jest trzy czwarte sumy oszacowania, w przypadku drugiej licytacji najniższa kwota to jedna druga sumy oszacowania, gdzie w przypadku trybu zwykłego kwota wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, co oznacza, że nabywca ma możliwość nabycia nieruchomości w okazyjnej cenie, niż w przypadku przystąpienia do przetargu odbywającego się w zwykłym trybie.

Przepisy prawa w sposób szczegółowy opisują przebieg licytacji, informując iż stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia się przetargu. W przypadku stawienia się dwóch licytantów przetarg odbywa się ustnie, zaś samo postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Po ustaniu postąpień oraz wyłonieniu nabywcy jest on zobligowany do dokonania natychmiastowej wpłaty jednej piątej sumy nabycia - co w praktyce oznacza, iż przetarg może zostać zamknięty dopiero po uiszczeniu wpłaty, brak wpłaty skutkuje wznowieniem przetargu rozpoczynając od ceny wywołania z wykluczeniem licytanta, który nie spełnił warunków. Co zasługuje na szczególną uwagę to fakt, iż wartość wpłaconej rękojmi nie może zostać zaliczona do wyżej wymienionej wpłaty. Licytant wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty nabycia (pomniejszonej o wpłaconą rękojmię oraz jedną piątą sumy nabycia) do godziny 18 następnego dnia na rachunek bankowy kancelarii.

Zamknięcie przetargu oraz przeniesienie własności nieruchomości

Procedura przygotowania licytacji jak i jej przeprowadzenie w sposób znaczny wpływa na przyśpieszenie egzekucji z nieruchomości, nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że to organ egzekucyjny wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia, gdzie w odróżnieniu od trybu zwykłego należy to do kompetencji Sądu. Po wydaniu wyżej wymienionego postanowienia, akta sprawy przedkładane są w Sądzie Rejonowym, przy którym działa komornik, który po zbadaniu poprawności przeprowadzonej egzekucji wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. W przypadku, w którym żadna ze stron postępowania nie wniesie skargi, to postanowienie stanie się prawomocne, tym samym przenosząc własność przedmiotowej nieruchomości z dłużnika na nabywcę. Warto zaznaczyć, iż po przeniesieniu własności wszelkie hipoteki obciążające nieruchomość wygasają.

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2024 | Komornikglogow.pl